Państwowe Ognisko Artystyczne
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Państwowe Ognisko Artystyczne > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Ogniska Artystycznego "Nowolipki" w Warszawie

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://poa.bip.um.warszawa.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej(skany pism);
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co powoduje, że na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Sokołowska, e-mail: artystycznie@nowolipki.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 668044415. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”
ul. Nowolipki 9B, 01-151 Warszawa

Wejście główne do siedziby Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki” znajduje się pod filarami od strony parkingu przy ul. Nowolipie. Przed samym wejściem jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz przenośny podjazd (udostępniany alternatywnie) umożliwiający wjazd dla osób poruszających się na wózku.

Na parterze w holu głównym, po lewej stronie przy wyjściu, znajduje się portiernia, gdzie można zasięgnąć informacji. W głębi, po prawej stronie znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku. Drzwi główne i przejście na wprost do pracowni ceramiki oraz toaleta posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Pozostała część budynku (1 piętro) nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Znajdują się tam schody na pierwsze pięto. Placówka nie posiada windy, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz tłumacza migowego.

Do Ogniska Nowolipki można przyjść z psem asystującym.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AGrzegorzewska 21-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.e.sokolowska 25-02-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.dwielkosielec 25-02-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-02-2021
Liczba odwiedzin: 598