Państwowe Ognisko Artystyczne
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Państwowe Ognisko Artystyczne > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Statut

Statut

  Drukuj
 

   

                                                           STATUT

 

PAŃSTWOWEGO OGNISKA ARTYSTYCZNEGO „NOWOLIPKI”  W  WARSZAWIE

 

Tekst jednolity

 

Rozdział I

 

Nazwa Placówki i inne informacje o placówce.

 

§  1

 

1.      Pełna nazwa placówki brzmi: Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie

 

2.      Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie zwane jest w dalszej części statutu

 

  Ogniskiem” lub „placówką”.

 

3.      Ognisko jest publiczną placówką edukacji artystycznej.

4.      Ognisko jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy.

 

5.      Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

6.      Siedzibą Ogniska jest Warszawa. Adres placówki: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa.

 

Rozdział II

 

Organ prowadzący i organ nadzorujący placówkę

 

§ 2

 

1.      Organem prowadzącym Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie jest Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy.

 

2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki” w Warszawie jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Mazowiecki.

 

Rozdział III

 

Cele i zadania placówki

 

§  3

 

1.      Podstawa prawna:

 

1)        Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

2)      Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania(Dz. U. z

2017 r. poz.1606) - rpp

 

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611) – rwp

 

5)      Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017

 

r.   w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 

6)      Szczegółowe zadania placówki i sposób realizacji określa program, zawarty w podstawowych dokumentach, które tworzą: statut, koncepcja, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć, plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczy i profilaktyki, procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz molestowaniu seksualnemu, regulamin pracy, regulamin rady pedagogicznej, regulamin rady rodziców, regulamin samorządu uczestników, regulamin wyjść z grupą poza teren Ogniska, zarządzenia dyrektora

 

7)      Placówka w szczególności:

 

a.       wspiera i doskonali uzdolnienia artystyczne, ucząc warsztatu i pobudzając do kreatywności w różnych dziedzinach sztuki.

 

b.      inspiruje i pomaga w realizacji projektów i wszelkich artystycznych inicjatyw uczestników, promując ich dokonania w środowisku lokalnym

 

c.       dba o najwyższe edukacyjne standardy poprzez dobrze przygotowaną kadrę pedagogów, aktywnych zawodowo artystów, pasjonatów w swoich dziedzinach,

 

d.      zapewnia odpowiednio wyposażony warsztat twórczy, dopasowany do potrzeb uczestników z uwzględnieniem najnowszych środków artystycznego wyrazu.

 

e.       działa na rzecz przełamywania barier w dostępie do edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych współpracując z podmiotami zewnętrznymi w realizacji autorskich form edukacji muzycznej i plastycznej

 

f.       troszczy się o kształcenie w duchu poszanowania wartości, wrażliwości na drugiego człowieka, tolerancji i zrozumienia dla odmienności i niepełnosprawności oraz o kształtowanie postaw prospołecznych

 

g.      zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w szczególności opieki nad osobami niepełnoletnimi.

 

h.      działa w systemie zorganizowanych pracowni artystycznych, plastycznych i muzycznych prowadząc zajęcia warsztatowe, organizując wystawy, konkursy, koncerty

 

2.      Ognisko prowadzi wewnętrzny system oceniania poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

 

1)      Formą oceny w przypadku dziedzin plastyki jest przegląd prac uczestników zajęć. W ocenie brana jest pod uwagę obecność i aktywność uczestników podczas zajęć, indywidualne postępy w edukacji, zaangażowanie i efektywne korzystanie z korekt nauczyciela.

 

2)      Formą oceny poziomu wiedzy uczestnika zajęć wiedzy o sztuce jest ustna wypowiedź na zadany temat i pisemne formy sprawdzające wiedzę. W ocenie brana jest pod uwagę obecność i aktywność uczestników podczas zajęć.

3)      Formą oceny poziomu umiejętności uczestników zajęć muzycznych jest prezentacja ich osiągnięć podczas audycji w trakcie roku i koncertów w połowie i na zakończenie roku szkolnego oraz indywidualne postępy w przyswajaniu i interpretacji materiału muzycznego. W ocenie brana jest pod uwagę obecność i zaangażowanie w pracę zespołową.

 

4)      Podsumowaniem cyklu kształcenia może być wydane na pisemny wniosek uczestnika świadectwo o:

 

a)      uczęszczaniu do Ogniska

b)      ukończeniu 2-letniego cyklu kształcenia w Specjalności Plastycznej

 

c)      ukończeniu 2-letniego cyklu kształcenia w Specjalności Muzycznej w Dziale Młodzieżowym

 

d)     ukończeniu 4-letniego cyklu kształcenia w Specjalności Muzycznej w Dziale Dziecięcym

 

3.   Ognisko może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie opracowanego programu eksperymentalnego zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.

 

4.   W sposób instytucjonalny placówka nie prowadzi działalności w zakresie form opieki nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc.

5.  Ognisko współdziała z Rodzicami w zakresie nauczania, wychowywania i opieki.

 

1)      Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych Ogniska.

 

2)      Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, rozwoju jego osobowości w procesie edukacji plastycznej,

 

3)      Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia artystycznego swoich dzieci,

 

4)      Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Ogniska i Radzie Pedagogicznej, a także organowi nadzorującemu Ognisko, opinii na temat pracy

Ogniska,

5)      Rodzice mają prawo do wspierania Ogniska dobrowolnymi dotacjami.

 

6)      Rodzice dzieci młodszych są zobowiązani do przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich z zajęć. Jeżeli dzieci mają same wracać z zajęć, muszą mieć na to pisemną zgodę rodziców.

 

7)      Rodzice są zapraszani na spotkania na początku i końcu roku szkolnego, a także na przeglądy semestralne.

 

8)      Rodzice mogą współpracować z Ogniskiem na zasadzie uczestnictwa w Radzie Rodziców.

 

6.   Ognisko współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji działalności kulturalnej poprzez organizację otwartych koncertów, wystaw, artystycznych wydarzeń oraz w zakresie przełamywania barier w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych.

 

7.   Ognisko współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem twórców kultury przy tworzeniu oferty kulturalnej i edukacyjnej.

 

8.   Ognisko współpracuje z uczelniami artystycznymi poprzez ofertę praktyk studenckich i wolontariatu w placówce.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy statutowe „Ogniska”

 

§ 4

 

1.  Organami Ogniska są:

 

1)      Dyrektor

2)      Rada Pedagogiczna

 

3)      Rada Rodziców

4)      Samorząd uczestników

 

2.  Kompetencje dyrektora:

1)      kierowanie działalnością Ogniska i reprezentowanie go na zewnątrz

 

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego i realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

 

3)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ogniska, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

 

4)      wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom

 

i  nauczycielom w czasie zajęć, organizowanych przez Ognisko

5)      współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

 

6)      stwarzanie warunków do działania w Ognisku wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest rozszerzanie i wzbogacanie form działalności Ogniska

 

7)      skreślanie uczestnika z listy na wniosek rodziców lub pełnoletniego uczestnika.

 

8)      zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Ogniska

 

9)      przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ogniska

 

10)  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ogniska

 

11)  współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczestników.

 

3.  Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 

1)      zatwierdzanie planów pracy Ogniska, programu wychowawczego i systemu oceniania

 

2)      zatwierdzanie promocji uczestników na podstawie rocznego przeglądu ich osiągnięć

 

3)      podejmowanie uchwał (zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków).

 

4)      ustalanie planu organizacji podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli Ogniska

 

5)      występowanie z wnioskami w sprawach związanych z Ogniskiem do organu prowadzącego

 

6)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

7)      opiniowanie:

 

a)      organizacji pracy Ogniska, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

 

b)      projektu planu finansowego „Ogniska”

 

c)      wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)     propozycji dyrektora Ogniska w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych

 

8)      przygotowywanie projektu statutu Ogniska albo jego zmian i podejmowanie uchwał

 

9)      występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Ognisku

 

10)  ustalenie regulaminu rady pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska

 

11)  protokołowanie zebrań

12)  nie ujawnianie spraw, poruszanych na radzie pedagogicznej

 

4.  Kompetencje rady rodziców

 

1)      rada rodziców stanowi reprezentację rodziców słuchaczy,

 

2)      jest powoływana i działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska,

 

3)      może występować do dyrektora Ogniska z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ogniska,

 

4)      ma kompetencje uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego placówki w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84 ust. 1 – 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

 

5)      opiniuje programy nauczania i projekt planu finansowego,

 

6)      rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, może organizować odpowiednie działania i inicjatywy dla uzyskania takich funduszy. Zasady wydatkowania uzyskanych funduszy rada rodziców określa odrębnymi ustaleniami.

 

5.  Kompetencje samorządu uczestników

1)      Samorząd uczestników tworzą uczestnicy zajęć w Ognisku.

 

2)      Zasady działania i wyboru organów samorządu uczestników określa opracowany i zatwierdzony przez niego regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska.

 

3)      Samorząd uczestników może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ogniska.

 

4)      Samorząd uczestników może, w porozumieniu z dyrektorem placówki, podejmować działania z zakresu wolontariatu (art. 85 ustawy - Prawo oświatowe)

 

6.   Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi:

 

1)      zapewnia się każdemu organowi swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

2)      uchwały rady pedagogicznej sprzeczne z prawem wstrzymuje dyrektor

 

Ogniska, powiadamiając organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

3)      negocjatorem między organami jest dyrektor Ogniska, pilnujący przestrzegania prawa i postanowień statutowych.

 

4)      w sprawach związanych z działalnością Ogniska, w których organy nie osiągają porozumienia, decyduje dyrektor Ogniska.

5)      zgodnie z prawem oświatowym każdy z organów ma możliwość do odwoływania się do instancji poza Ogniskiem.

 

ROZDZIAŁ V

 

Specjalności i działy

 

§ 5

 

1.  Ognisko prowadzi edukację w specjalności plastycznej i muzycznej.

2.  Ognisko prowadzi działy nauczania:

 

1)      dział dziecięcy

2)      dział młodzieżowy

 

3.  Dział dziecięcy o specjalności plastycznej obejmuje następujące przedmioty nauczania:

1)      rysunek i ćwiczenia kolorystyczne

 

2)      modelowanie

 

4.  Dział młodzieżowy o specjalności plastycznej obejmuje następujące przedmioty nauczania:

 

1)      rysunek i malarstwo

2)      fakultety artystyczne (np.: grafika, rzeźba, fotografia)

 

a)      dyrektor Ogniska decyduje o ofercie fakultetów, uwzględniając potrzeby i możliwości uczestników.

 

3)      wiedza o sztuce

5.  Dział dziecięcy o specjalności muzycznej obejmuje następujące przedmioty:

 

1)      instrument główny

2)      rytmika z kształceniem słuchu

 

3)      chór lub zespół

6.  Dział młodzieżowy o specjalności muzycznej obejmuje następujące przedmioty:

 

1)      instrument główny lub śpiew

2)      kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

 

3)      chór lub zespół

 

7. Nauczanie odbywa się w grupach ćwiczeniowych, dla specjalności muzycznej nauki gry na instrumencie i śpiewu – indywidualnie. Podziału na grupy i przydziału ilościowego godzin w grupach z poszczególnych przedmiotów nauczania dokonuje Dyrektor Ogniska, na podstawie obowiązującego rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych oraz w oparciu o wytyczne organu prowadzącego, dotyczące zasad organizacji roku szkolnego dla placówek oświatowo-wychowawczych i placówki artystycznej i w odniesieniu do potrzeb uczestników.

 

8.   W zajęciach grupowych mogą uczestniczyć wolontariusze i praktykanci za zgoda nauczyciela prowadzącego zawierając z Ogniskiem umowę, zatwierdzoną przez dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Godzina lekcyjna

 

§ 6

 

1.   Godzina lekcyjna trwa 45 min. Zajęcia mogą być prowadzone w krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 min., zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w $ 8 ust. 3.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Biblioteka

 

§ 7

 

1.   W Ognisku działa punkt biblioteczny, z którego korzystają nauczyciele i uczniowie na zasadach, określonych przez dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Organizacja

 

§ 8

 

1.   Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ogniska opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

2.  Arkusz organizacji Ogniska zatwierdza organ prowadzący.

3.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Ogniska ustala tygodniowy

 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Zadania nauczycieli i innych pracowników

 

§ 9

 

1.   Ognisko zatrudnia nauczycieli o kwalifikacjach określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

 

2.  Wymiar czasu pracy nauczycieli Ogniska określa ustawa Karta Nauczyciela .

1)      pensum dydaktyczne na 1 etat dydaktyczny wynosi 18 godzin dydaktycznych w

 

rozliczeniu tygodniowym

 

2) ze względu na specyfikę organizacji pracy placówki nauczyciele są zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin.

 

3. Nauczyciel Ogniska prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, oraz jest odpowiedzialny za jej wyniki i jakość.

4. Nauczyciel jest w szczególności zobowiązany:

 

1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Ogniska: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć

2)      wspierać każdego uczestnika zajęć w jego rozwoju;

3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 

5)      dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

5.  Ognisko zatrudnia pracowników niepedagogicznych administracyjno-obsługowych

 

1)      ze względów organizacyjnych, pracownicy niepedagogiczni mogą być zatrudniani w placówce w niepełnym wymiarze godzin.

 

2)      do podstawowych zadań pracowników niepedagogicznych należy:

a)      rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

 

b)      przestrzeganie procedur załatwiania spraw ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa i poszanowaniem interesu petentów oraz interesu Ogniska,

c)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

d)     przestrzeganie zasad współżycia społecznego

 

ROZDZIAŁ X

 

Wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze

 

§ 10

 

1.   Organizacja pracy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie nie przewiduje stanowiska wicedyrektora.

 

2.   Dyrektor Ogniska może utworzyć inne stanowiska kierownicze na podstawie zasad tworzenia stanowisk kierowniczych w placówkach, określonych przez organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ XI

 

Sprawowanie opieki nad uczestnikami

 

§ 11

 

1.  Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników zajęć.

 

1)   nauczyciel prowadzący zajęcia w Ognisku sprawuje opiekę nad uczestnikami i dba w tym czasie o ich bezpieczeństwo,

 

2)   nauczyciel sprawuje opiekę nad uczestnikami podczas zajęć organizowanych poza Ogniskiem i odpowiada w tym czasie za ich bezpieczeństwo.

 

2.   Szczegółowe zasady postępowania w zakresie opieki i BHP pracy z uczestnikiem w „Ognisku” określają przepisy wewnętrzne - instrukcje i regulaminy :

 

1)  Regulamin uczestnika zajęć

 

2)  Regulamin pracowni Ogniska,

3)  Regulamin wyjść poza teren Ogniska,

 

3.   Nauczyciele i uczestnicy korzystają z pomieszczeń Ogniska w czasie wyznaczonym przez tygodniowy plan zajęć.

 

1)  w przypadku innych działań związanych z bieżącą pracą placówki uczniowie pod opieką nauczyciela mogą przebywać w pomieszczeniach Ogniska za zgodą dyrektora

 

2)  w uzasadnionych przypadkach nie związanych z bieżącą pracą placówki pracownicy, nauczyciele i uczestnicy mogą też korzystać z pomieszczeń placówki na zasadach określonych przez dyrektora Ogniska.

 

 

Rozdział XII

 

Prawa i obowiązki uczestnika zajęć

 

§ 12

 

1. Uczestnik ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

 

2) opieki wychowawczej, ochrony przed przemocą, ochrony poszanowania godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań,

5) rozwijania zainteresowań, umiejętności, zdolności i talentów,

 

6) rzetelnej oceny swojej pracy oraz informacji na temat dalszych możliwości rozwoju artystycznego i kierunków kształcenia.

 

2.   W przypadku naruszenia praw, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczestnik lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora Ogniska.

 

1)  w terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile która z zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia.

 

2)  stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez dyrektora.

 

3)  nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora na zasadach określonych w

 

Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

3.Obowiązkiem uczestnika jest:

 

1) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i życiu społecznym Ogniska

 

2)  powiadomienie telefonicznie lub mailowo nauczyciela i usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności na zajęciach

 

3)  przestrzeganie zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, pracowników placówki, kolegów i innych osób, z którymi się kontaktuje

 

4)   Uczestnik może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie Ogniska za zgodą nauczyciela i w sposób nie zakłócający spokoju na zajęciach.

 

5)  dbanie o wspólne dobro, majątek, ład i porządek w Ognisku

 

6)  przestrzeganie Statutu, Uchwał i zaleceń organów Ogniska

7)  przestrzeganie zasad BHP

 

4.  Słuchacz może być skreślony z listy uczestników Ogniska w przypadku:

 

1)   celowego nie przestrzegania zasad kultury i norm współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów, pracowników placówki i innych osób

 

2)  celowego niszczenia mienia Ogniska,

 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, wynoszącej jeden miesiąc, co jest rozumiane jako rezygnacja uczestnika z uczestniczenia w zajęciach.

 

4)  Rada pedagogiczna Ogniska może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia uczestnika z listy

5)   Uczestnik może być skreślony z listy na własną (w przypadku pełnoletniego uczestnika), lub rodzica pisemną prośbę.

 

5.  Uczestnicy mogą być nagradzani :

 

1) za wyróżniającą aktywność i pracę na zajęciach artystycznych Ogniska,

2) za wyróżniającą aktywność na rzecz środowiska uczestników Ogniska,

 

3)  za wyróżniającą aktywność na rzecz środowiska lokalnego,

 

4) za osiągnięcia artystyczne w postaci wystaw, koncertów i prezentacji własnego dorobku artystycznego,

 

5) za udział w konkursach plastycznych, muzycznych oraz konkursach wiedzy o sztuce i kulturze.

6.  Ognisko nagradza uczniów listami pochwalnymi, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

 

7.  O przyznaniu uczniowi nagrody decyduje rada pedagogiczna Ogniska .

1)  na wniosek nauczyciela prowadzącego

 

2)  na wniosek dyrektora Ogniska.

8.  Nagrody wręczane są uczestnikom w sposób:

 

1) uroczysty, widoczny dla całej społeczności Ogniska,

2)  osobisty przez dyrektora, który reprezentuje radę pedagogiczną Ogniska

 

9.  Ognisko informuje rodziców o przyznanej uczestnikowi nagrodzie .

 

10.Uczestnicy mogą być karani za nieprzestrzeganie regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Ognisku lub naruszenie norm współżycia społecznego.

 

1) o zastosowaniu wobec słuchacza kary mogą wnioskować wszyscy członkowie rady pedagogicznej,

 

2)   rada pedagogiczna podejmuje kolegialnie decyzję upoważniającą dyrektora do zastosowania wobec uczestnika kary,

 

3)  Ognisko może w stosunku do uczestnika stosować następujące kary :

 

a)   upomnienie ustne,

b)   nagana na piśmie,

 

c)   skreślenie z listy słuchaczy.

 

11. Ognisko ma obowiązek informowania rodziców słuchacza o zastosowanych wobec niego karach.

 

12.  Słuchacz (rodzic) ma prawo odwoływać się od zastosowanej kary w następującym trybie: 1) w ciągu siedmiu dni od zastosowania kary ma prawo zgłosić pisemne odwołanie do dyrektora placówki,

 

2) w ciągu siedmiu dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi pisemnej, po przedstawieniu i przeanalizowaniu odwołania na radzie pedagogicznej,

 

3) decyzja dyrektora jest ostateczna – przed upłynięciem czternastu dni jest zobowiązany przekazać ją uczestnikowi (rodzicowi w przypadku niepełnoletniego uczestnika) osobiście lub listem poleconym.

 

ROZDZIAŁ XIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13

1.

 

1.  Ognisko używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Ognisko posiada swoje Logo

 

2.   Ognisko prowadzi i przechowuje dokumentację z przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Zasady prowadzenia przez Ognisko gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

 

4.      W celu wspierania działalności statutowej Ognisko może gromadzić fundusze na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

 

5.      W Ognisku nie została powołana rada placówki

 

6.      Statut niniejszy, znowelizowany i opracowany zgodnie z procedurą wprowadzania zmian w statucie i zasadami techniki sprawozdawczej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad techniki sprawozdawczej został zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki” w Warszawie w dniu 28 listopada 2018 roku.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.KLisowska 03-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.lzygan 12-02-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.gmilowska 12-02-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2019
Liczba odwiedzin: 2768